UZASADNIENIE

do budżetu Miasta Sulejówka na 2003 rok

 

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003.

Budżet Miasta Sulejówka na 2003 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 08.01.2003r. pismo Nr ST3-4820-1/2003/57 i zgodnie z Uchwałą Nr 250/XXV/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz o wytyczne Rady Miasta.

Wysokość planowanych podatków lokalnych została oparta na aktualnym stanie prawnym i stawkach ustalonych przez Radę Miasta, uwzględniono przewidziany wzrost powierzchni do opodatkowania.

 

I . DOCHODY

Planowane dochody na 2003 rok wyniosą 25.772 995,- .

Stanowi to spadek w stosunku do planu dochodów na 2002 r. o 4,05 %.

 

Uzasadnienie

Poziom dochodów w stosunku do ubiegłego roku jest niższy o 4,05% a wynika to głównie z przewidywanej przez Ministerstwo Finansów niższej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,6 mln zł oraz przewidywanych niższych niż w br. wpłat mieszkańców na kanalizację wynikających z Uchwały Rady Miasta 242/ XXIV/2000 z dnia 26 maja 2000r.

W związku ze zmniejszeniem dochodów mniejsza kwota pozostaje na inwestycje. Planuje się zaciągnąć pożyczkę z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW na budowę kanalizacji i modernizację budynku Gimnazjum Nr 2 w kwocie 1.800.000 .

Planowane dochody budżetu miasta Sulejówka na 2003 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i ważniejsze źródła dochodów przedstawia Załącznik Nr 1

 

Dział 600 - Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe.

Dotację z budżetu powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego miasta zaplanowano w kwocie 55.568, tj. na poziomie roku 2002.

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 100.000,-  

- z czynszów mieszkalnych, wywozy energia z domów komunalnych w kwocie 220.000,-

- ze sprzedaży mienia zostały ujęte w kwocie 400.000,-

- czynsze lokali użytkowych domy komunalne w kwocie 35.000,-

- dochody z dzierżawy gruntów (Telekomunikacja) w kwocie 140.000,-

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 160.000,-

- odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 2.500,-

  

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale tym ujęto planowane dotacje:

-  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w kwocie 81.503,- na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej,

-  z budżetu powiatu  w kwocie 60.522,- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumienia z zakresu architektury i geodezji.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta planowane są w kwocie 11.000,- - najem pomieszczeń Urzędu (ul. Gdańska).

Dochody ze sprzedaży usług w kwocie 30.000,-

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 90.000,-

 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym ujęto planowaną dotację celową na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.650,- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I 301/3011/203/2002 z dnia 24.10.2002r.

 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto:

- planowaną dotację celową na obronę cywilną w kwocie 700,- zł na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN 301/30011/203/2001 z dnia 24.10.2002r.

- wpływy z mandatów karnych realizowane przez Straż Miejską w kwocie 18.000,- .

 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 13.953.739 zł, w tym podatek od nieruchomości od osób fizycznych i  prawnych  planowany jest w kwocie 4.800.000 , co stanowi wzrost w stosunku do 2002 o 9,16 % .Wzrost ten wynika z uwzględnienia wzrostu powierzchni opodatkowanej w wyniku kontroli w terenie i oddania do użytkowania nowych budynków oraz nowych stawek podatkowych.

Dochody z opłaty targowej na targowisku 150.000 .

Planowany udział gminy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych został  ujęty  w  kwocie 7.131.799,-   na podstawie  informacji  Ministerstwa Finansów i są niższe od planu na 2002 rok o 1.475.159 ,- czyli o 20,68 %.

 

Dział  758  -  Różne rozliczenia.

Subwencję ogólną  zgodnie z informacją   Ministerstwa Finansów zaplanowano w  wysokości   8.496.352 zł,  w tym  : 

część oświatowa – 7.526.885 , część rekompensująca - 957.716

część ogólna – 11.751 .

Subwencja ogólna wzrasta w stosunku do roku 2002 o 8,59 %.

Różne rozliczenia finansowe są to dochody od środków pieniężnych na rachunek bankowy w kwocie 10.000,-

 

Dział  801  -  Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto:

-  dochody z wynajmu pomieszczeń  w szkołach w kwocie 61.000,-

-  dotację  z Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 39.553,- .

 

Dział  853  -  Opieka społeczna

W dziale tym ujęto dotacje celowe w kwocie 706.000   na realizację zadań  zleconych z zakresu opieki  społecznej  na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .

  

Dział  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody w kwocie 348.000,- zł stanowią wpływy z  opłaty stałej  w przedszkolach.

Dotacja na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie od Fundacji Amaltea.

Planowana dotacja na  Zakładowy Fundusz Socjalny nauczycieli  emerytów i rencistów na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowi  kwotę 4.208,- .

 

Dział  900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Zaplanowane zostały wpłaty za korzystanie z miejskich urządzeń użyteczności publicznej w wysokości  600.000,- zł.

Planowana dotacja na pokrycie kosztów  energii  i konserwację oświetlenia ulicznego na   drogach wojewódzkich i powiatowych  stanowi kwotę              71.500,- zł.

Planowane opłaty tj. czynsze na targowisku stanowią kwotę 67.000,-.

      

                                         STRUKTURA DOCHODÓW

 

Dochody własne                         9.125.640,-   co stanowi 35,41 % dochodów ogółem

Subwencje                                  8.496.352,-   zł co stanowi 32,97 % dochodów ogółem

Udziały w podatkach państw.   7.131.799,-   zł co stanowi 27,67 % dochodów ogółem

Dotacje                                       1.019.204,-   zł co stanowi   3,95 % dochodów ogółem

 

Planowane dochody i przychody z tytułu  pożyczek długoterminowych stanowią razem kwotę  27.572.995 .

 

 II .  Wydatki  

 

Planowane wydatki na 2003 rok  wyniosą    25.795.795,- .

Planowane    rozchody  na  spłatę  rat  od  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  w  kwocie 1.777.000 . , i stanowią   6,88 % wydatków budżetu ogółem.

Planowane wydatki ogółem i rozchody stanowią razem kwotę  27.572.995 zł.

Wydatki bieżące budżetu miasta Sulejówka wyniosą  20.435.687 zł, i stanowią  79,22 % wydatków budżetu ogółem.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przyjęto w kwocie   5.360.108 zł,  co stanowi  20,77 %  planowanych wydatków ogółem.

Szczegółowy  plan  zadań inwestycyjnych wraz z 3 letnim planem finansowania inwestycji przedstawia Załącznik Nr 2.3 .

Plan  wydatków na 2003 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a)     wydatków bieżących, w tym w szczególności przeznaczonych na:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia

      - pozostałe wydatki bieżące

      - dotacje

      - wydatki na obsługę długu miasta

      - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto

b)     wydatki majątkowe - inwestycyjne przedstawia Załącznik Nr 2.

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na Izby rolnicze przekazywane są jako odpisy od wykonanego podatku rolnego kwota 1.600,-.

 

Dział  600  -  Transport i łączność  -  drogi publiczne gminne.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg są planowane w kwocie 600.000,-

Wydatki na odwodnienie ulic są planowane w kwocie 120.000,-

 

Dział  700  - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na utrzymanie domów komunalnych w kwocie 174.600,-zł oraz wykonanie przykanalików  do domów komunalnych kwota 42.000,-

Została zaplanowana kwota 140.000,- z przeznaczeniem na odszkodowania i wykupy gruntów.

      

Dział  710  -  Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na:
-  planowanie
przestrzenne 100.000,- z przeznaczeniem sfinansowania ostatniego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żurawki oraz rozpoczęcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Sulejówek .

- opracowania geodezyjne i  kartograficzne dotyczące mienia komunalnego 60.000,-.

 

Dział  750  -  Administracja publiczna.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano w kwocie 150.000  .

Wydatki na Urząd Miasta planowane są w kwocie 3.393.155 w tym :

20.000,- na drobne remonty w Urzędzie Miasta - malowanie korytarza na parterze.

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane koszty wynajmu  pomieszczeń od banku PeKaO SA w Sulejówku przy ulicy Reymonta 43  (ze względu na utrzymanie Filii Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim  oraz realizacji zadań  na podstawie zawartych Porozumień).

Zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 45.000 na zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych i drukarek.

 

Dział  754  -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną 69.500,- z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.

Straż Miejska wydatki bieżące w kwocie 245.000,- zostały zaplanowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w obsadzie 6 etatów.

           

Dział  757 - Obsługa długu publicznego 

  wydatki związane spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek przez Miasto  stanowią kwotę  440.503,-, a kwota 54.497 jest przeznaczona na obsługę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

 

Dział  758  -  Różne rozliczenia.

Została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 150.000,- , co stanowi mniej niż 1 % planowanych wydatków na 2003 rok.

Zaplanowano również rezerwę celową na sfinansowanie skutków zmian organizacyjnych w oświacie w wysokości 205.000,-zł. 

 

Dział  801  -  Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie szkół i przedszkoli oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Na zakup usług pielęgniarskich w szkołach została zaplanowana kwota 36.000,-

Na termomodernizację - docieplenie budynku Gimnazjum Nr 2 zaplanowano kwotę 144.025 .

Na dowożenie uczniów kwota 82.000,-.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli) zgodnie z art. 70a ustawy  o systemie oświaty oraz  § 10 Regulaminu  wynagradzania nauczycieli (uchwała  Nr 266/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku) w kwocie 51.000,-.

Zaplanowano kwotę 39.553,- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ).

 

Rok 2002 pozostawił nam zobowiązania w wysokości 1.090.000,- . Mając na uwadze zrównoważenie budżetu w roku 2003 z jednoczesnym osiągnięciem zwrotów z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na inwestycje, zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do realizacji powyższego zadania.

Wydatki na oświatę są istotną pozycją w wydatkach budżetowych. Realny spadek dochodów miasta winien także skutkować ograniczeniem wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowano kwotę 19.000,- na zapłacenie umowy na projekt kotłowni Przychodni Nr2, którego właścicielem budynku jest miasto.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 245.000, i jest zgodny z Programem Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz programem „Bezpieczne Miasto Sulejówek” w tym 25.000,- na wyposażenie siłowni w Gimnazjum Nr 2.

 

Dział 853 - Opieka Społeczna .

Wydatki: w kwocie 144.200,- na zadania własne (z budżetu miasta) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 542.000 na zadania zlecone (dotacja).

Dodatki mieszkaniowe - 70.000,- .

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 454.300 , w tym 133.000,- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki na dożywianie uczniów w szkołach 45.700,- .

                  

Dział  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach oraz środki na prowadzenie dwóch przedszkoli. Zaplanowano również 7.000 zł (zakupy inwestycyjne) na Przedszkole Nr  2 na uzupełnienie wyposażenia .

Zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznego przedszkola zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

 

Dział  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W wydatkach bieżących ujęto:

 - realizację programu odwodnienia w kwocie 80.000,-..

 - środki na oczyszczanie miasta w kwocie 120.000-.

 - środki na schronisko dla zwierząt są zaplanowane w kwocie 10.000,-

 - środki na utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 40.000,-.

 - wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 830.000,- oraz 160.000 na budowę nowych punktów świetlnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano projektowanie kanalizacji wg umowy z 2002 r. na kwotę 436.500,-   i budowę kanalizacji według  posiadanych projektów zlewnie P-1,P-2,P-3  na kwotę 2.161.000 .

Na budowę wodociągów zbiornika wody czystej na SUW zaplanowano kwotę 974.000,- . Natomiast na budowę budynku komunalnego planuje się kwotę 350.000,-.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2003-2005 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia  Załącznik 2.3

 

Dział  921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki na kulturę i promocję w kwocie 90.000,- obejmują obchody uroczystości miejskich.

Planowana dotacja dla  biblioteki publicznej  wynosi  300.000,-.

Kwota  20.000,-zł jest przeznaczona na prowadzenie chóru chłopięcego przez firmę Trazon (zadanie kontynuowane).

Kwota 10.000,- jest przeznaczona w Pozostałej działalności na prowadzenie działalności przez Klub Krótkofalowców „Termistorek” .

 

Dział  926  -  Kultura fizyczna i sport

Wydatki na kulturę fizyczną i sport planuje się w kwocie  80.000,-zł

 

STRUKTURA WYDATKÓW

Planowane wydatki ogółem i rozchody stanowią razem kwotę 27.572.995 .

Wydatki bieżące wynoszą 20.435.687 - co stanowi 79,22 % wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 5.360.108,- co stanowi 20,77 % wydatków ogółem.

Planowane rozchody na spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.777.200 ., co stanowi 6,89 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 829 353,-  .

Wydatki na realizację  zadań na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym wynoszą 116.090,- .

Załącznik Nr 1 przedstawia  -  Dochody budżetu miasta Sulejówek na 2003 r

Załącznik Nr 2 przedstawia  -  Wydatki budżetu miasta Sulejówek na  2003 r.

Załącznik Nr 2.1 przedstawia  - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2.2  przedstawia -  Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, plan dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2.3 przedstawia - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2003 – 2005 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Załącznik Nr 2.4 przedstawia  - Prognozę długu miasta Sulejówka na 31 grudnia 2003 rok i lata następne.

Załącznik Nr 2.5 przedstawia -  Dotacje dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 2.6 przedstawia -  Przychody i wydatki środków specjalnych.

Załącznik Nr 2.7 przedstawia - Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 2.8 przedstawia - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

Załącznik Nr 2.9 przedstawia - Przychody i rozchody budżetu miasta.

Załącznik Nr 2.10 przedstawia - Plany dochodów  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2003 r.

Załącznik Nr 2.11 przedstawia - Dotacje  dla  podmiotów  nie  zaliczanych  do sektora  finansów publicznych.