OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

sekretarza miasta

Sulejówek, dnia 28.04.2003 r.

 

Uwaga:

1.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany(a): Krystyna Rudnicka, z d. Komarewicz

Urodzony(a) – 25-10-1949 r. w Sulejówku

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja – Sekretarz Miasta w Urzędzie Miasta Sulejówek.

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-        środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – 5.000,00

-        środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy

-        papiery wartościowe – nie dotyczy, na kwotę ------------

 

II.

1.     Dom o powierzchni: 100 m2, o wartości: 200.000,00

      tytuł prawny: współwłasność – 1/3  

2.     Mieszkanie: nie dotyczy m2, o wartości: -------------

tytuł prawny: ----------------

3.     Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: -------------

wartości: ---------

rodzaj zabudowy: --------------

tytuł prawny: ----------------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -------

4.     Inne nieruchomości:

powierzchnia: 900 m2

o wartości – 100.000,00

tytuł prawny – współwłasność – ½

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitanta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:               nie dotyczy

 

VI.

1.     Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności nie dotyczy

- osobiście  --------

- wspólnie z innymi osobami  --------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: --------

2.     Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

- osobiście  --------

- wspólnie z innymi osobami  ------------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---------

 

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):  -----------

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----------

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -------------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----------

2.     W spółdzielniach: nie dotyczy

-        jestem członkiem zarządu ( od kiedy): ----------

-        jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):-----------------

-        jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):------------

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:------------

3.     W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-        jestem członkiem zarządu (od kiedy):--------------

-        jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-----------

-        jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): --------------

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-------------

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Samochód osobowy Nissan Micra, rok prod. 1997

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 , w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy