UCHWAŁA

RADY MIASTA SULEJÓWEK

Nr 310/LVIII/06

z dnia 28 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sulejówek na lata 2006-2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt.3 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sulejówek na lata 2006-2012 pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Mińskiego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Sulejówek

(-) Hanna Matracka