UCHWAŁA

RADY MIASTA SULEJÓWEK

Nr 276/LIV/06

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie : przekazania Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego w formie darowizny nieruchomości należących uprzednio do Rodziny Marszałka.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) – Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje :

 

§ 1

Przekazuje się Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego w formie darowizny stanowiące własność gminy Miasta Sulejówek następujące nieruchomości pochodzące z ksiąg wieczystych „Willa Milusin” i „Willa Otradno”, oznaczone obecnie w ewidencji gruntów:

1)      nr ew. 54/2 w obrębie 31 o pow. 3620 m2 – nieruchomość zabudowana budynkiem zabytkowym zwanym „Drewniakiem”, uregulowana w KW 65012,

2)      nr ew. 55 w obrębie 31 o pow. 5560 m2 – nieruchomość niezabudowana, uregulowana w KW 65014,

3)      nr ew. 57/3 w obrębie 31 o pow. 2356 m2 – nieruchomość niezabudowana, uregulowana w KW 65013.

 

§ 2

Dokonuje się darowizny nieruchomości wymienionych w § 1, wchodzących w skład zespołu zabytkowego, stanowiących przedmiot dziedzictwa kulturowego.

Celem darowizny jest utworzenie kompleksu muzealno-edukacyjnego związanego z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod warunkiem zawarcia w akcie notarialnym zapisów określonych w Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 lutego 2006 r. Nr WKZ/S-4114/03/06 dotyczących korzystania z zabytku oraz nałożenia obowiązku przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytku, zgodnie z art. 26.ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.).

 

§ 3

1.      Przekazanie budynku mieszkalnego zwanego „Drewniakiem”, o jakim mowa w § 1 pkt. 1 nastąpi po wykwaterowaniu przez Miasto zamieszkałych w nim lokatorów, nie później niż w terminie 5 lat od daty przekazania nieruchomości aktem notarialnym.

2.      Przekazanie działki, o jakiej mowa w § 1 pkt. 3 nastąpi z zastrzeżeniem nieodpłatnego korzystania przez gminę Miasta Sulejówek z ogrodzonego terenu o powierzchni około 25 m2 u zbiegu ulic Legionów i Paderewskiego, na którym zlokalizowana jest przepompownia ścieków U-17.

3.      Przekazanie nieruchomości i podpisanie aktu notarialnego nastąpi po zrzeczeniu się na rzecz Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego przez Panią Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską swoich roszczeń i praw majątkowych do tych nieruchomości.

 

§ 4

         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Sulejówek

 
(-) Hanna Matracka

 

 

Uzasadnienie

Załączony projekt uchwały jest wyrazem woli zwrócenia wszystkich terenów należących pierwotnie do Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Teren ten obejmował nieruchomości uregulowane w starych księgach wieczystych p.n. „Willa Milusin” i „Willa Otradno”.

Na nieruchomości „Willa Milusin” pobudowane zostały dwa budynki: Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym zamieszkiwał wraz z rodziną oraz budynek obok zwany „Drewniakiem”.

Nieruchomość „Willa Otradno” pozostała niezabudowana.

Wolą Rady Miasta wyrażoną w Uchwale Nr 65/VII/99 z dnia 26 marca 1999 roku a sfinalizowaną w umowie notarialnej z dnia 10.11.2000 r., część nieruchomości z „Dworkiem” o pow. 10800 m2 pochodząca z księgi „Willa Milusin” oznaczona nr 54/1 w obrębie 31 została przekazana w formie darowizny na rzecz Fundacji Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Darowizna miała charakter celowy, z zaznaczeniem przeznaczenia nieruchomości na utworzenie Muzeum Rodzinnego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W piśmie z dnia 29.10.2004 r. skierowanym do Rady Miasta Sulejówek, Fundacja Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego m.in. złożyła prośbę o przekazanie na cele Fundacji pozostałych działek gminnych stanowiących poprzednio własność rodziny.

Uzasadniając prośbę Fundacja wskazała, iż jej zamierzeniem jest odtworzenie kompleksu enklawy historycznej na terenie zgodnym z jego kształtem przedwojennym a w efekcie stworzenie nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego.

Pierwszym krokiem była rekonstrukcja „Dworku”. Kolejne przedsięwzięcia to budowa nowego budynku muzeum. Wskazując jednocześnie, iż optymalny rozwój kompleksu muzealnego byłby możliwy z wykorzystaniem całego terenu enklawy, w tym również nieruchomości „Willa Bzów” należącej pierwotnie do Fundacji Oficerskich Domów Wypoczynkowych.

Ponieważ Miasto nie zajęło stanowiska w powyższej kwestii przekazania nieruchomości spadkobiercy Marszałka Józefa Piłsudskiego podjęli czynności odzyskania własności na drodze sądowej.

Obecnie postępowanie sądowe za zgodą obu stron jest zawieszone z powodu uruchomienia przez Miasto działań zmierzających do „zwrócenia” nieruchomości spadkobiercom w drodze umowy.

Przedłożony projekt uchwały o przekazaniu następcom prawnym Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego jako darowizny nieruchomości pochodzących z „Willi Milusin” i „Willi Otradno”, stanowiących obecnie działki 54/2, 55 i 57/3 w obrębie 31 jest formą „zwrotu” nieruchomości Rodzinie Piłsudskich.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizna ma charakter celowy, czyli przeznaczenie terenu na utworzenie zespołu zabytkowego związanego z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W przypadku nie wykorzystania nieruchomości na wskazany cel darowizna może być odwołana.

Z uwagi na fakt, iż obszar zamknięty w kwartale ulic J.Piłsudskiego, Oleandrów, Legionów i Paderewskiego stanowi kompleks zabytkowy zarejestrowany dnia 29.04.1988 r. pod nr 1348 w Rejestrze Zabytków zbycie nieruchomości następuje za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyrażoną w decyzji z dnia 13.02.2006 r. Nr WKZ/S-4114/03/06.

Na działce nr ew. 54/2 w obrębie 31 znajduje się budynek zabytkowy zwany „Drewniakiem”, w którym jest 7 lokali mieszkalnych. Opróżnienie tych lokali wymaga dłuższego okresu czasu niezbędnego dla zgromadzenia środków w budżecie Miasta w celu wygospodarowania wolnych lokali dla zamieszkujących tam rodzin.

Ponadto na działce ew. 57/3 u zbiegu ulic Legionów i Paderewskiego na odgrodzonej powierzchni około 25 m2 zlokalizowana jest miejska przepompownia ścieków U-17. Przy przekazywaniu nieruchomości niezbędne jest więc zastrzeżenie nieodpłatnego korzystania z tego terenu przez Miasto Sulejówek.