UCHWAŁA

RADY MIASTA SULEJÓWEK

Nr 12/III/06

z dnia 14 grudnia 2006r.

 

w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, 16 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. 2006r. Nr 75 poz. 758 ) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie gminy Miasta Sulejówek w dni targowe, tj. wtorki i piątki:

1.      Przy sprzedaży z:

a)      ręki, koszyka – 2,80 zł,

b)      lad2,80 zł za mb (nabiał), - 8,00 zł za mb (art. przemysłowe),

c)      stolik – 5,50 zł,

d)      łóżka polowego – 11,00 zł,

e)      pojazdu, przyczepy o ładowności do 3,5 t z maksymalną wystawą towaru do 4 mb wzdłuż alejki – 28,00 zł, powyżej 4 mb za każdy mb wzdłuż alejki – 9,00 zł,

f)        pojazdu o ładowności powyżej 3,5 t:

-        na długości samochodu – 32,00 zł,

-        dodatkowo za każdy mb wystawy towaru poza długość samochodu – 9,00 zł.

2.      Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnie 618,33 zł.

3.      W pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałki, środy, czwartki i soboty ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

Przy sprzedaży z:

a)      ręki, koszyka – 1,50 zł,

b)      lad – 1,50 zł za mb (nabiał), - 4,10 zł za mb (art. przemysłowe),

c)      stolika – 2,80 zł,

d)      łóżka polowego – 5,30 zł,

e)      pojazdu, przyczepy o ładowności do 3,5 t z maksymalną wystawą towaru do 4 mb wzdłuż alejki – 13,00 zł, powyżej 4 mb za każdy mb wzdłuż alejki – 4,50 zł,

f)        pojazdu o ładowności powyżej 3,5 t:

-        na długości samochodu – 16,00 zł,

-        dodatkowo za każdy mb wystawy towaru poza długość samochodu – 4,50 zł.

4.      Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

                                                                      

§ 2

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych.

 

§ 3

1.      Pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa powierza się Dariuszowi Szpakowskiemu lub w przypadku jego nieobecności Eugeniuszowi Wieczorkowi.

2.      Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3.      Inkasent wpłaca pobraną opłatę targową codziennie w dni robocze do kasy Urzędu Miasta, a rozliczany jest za okresy miesięczne, do 5 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Opłatę targową pobraną w sobotę inkasent wpłaca w najbliższy poniedziałek.

 

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 253/XLVII/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek na 2006 r.

                                                                      

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Sulejówek

(-) Krzysztof Gruziński