OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

skarbnika miasta

Sulejówek, dnia 29.04.2003 r.

 

Uwaga:

1.       Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.       Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.       Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.       Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.       Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.       W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany(a): Alicja Matuszewska, z d.

Urodzony(a) – 14-05-1965 r. w Warszawie

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja – Skarbnik Miasta w Urzędzie Miasta Sulejówek.

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy

-         papiery wartościowe – nie dotyczy, na kwotę ------------

 

II.

1.      Dom o powierzchni: 130 m2, o wartości: 200.000,00

      tytuł prawny: współwłasność – 1/8 

2.      Mieszkanie: nie dotyczy m2, o wartości: -------------

tytuł prawny: ----------------

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: -------------

wartości: ---------

rodzaj zabudowy: --------------

tytuł prawny: ----------------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -------

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości – ----------------

tytuł prawny – -----------------

 

III.

 Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitanta udziałów:

nie dotyczy

 udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

1.      Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności usługi transportowe i ubezpieczeniowe –prowadzi mąż

- osobiście  --------

- wspólnie z innymi osobami  --------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

przychód - 1.051.179,24 ; dochód – 54.343,69

2.      Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

- osobiście  --------

- wspólnie z innymi osobami  ------------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---------

 

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):  -----------

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----------

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -------------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----------

2.      W spółdzielniach: nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu ( od kiedy): ----------

-         jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):-----------------

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):------------

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:------------

3.      W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:------------

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy):--------------

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-----------

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): --------------

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-------------

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Samochody związane z prowadzeniem działalności gosp. męża – autobus Scania, rok prod. 1985 ; Mercedes Sprinter, rok prod. 2001 ;  Vanhol, rok prod. 1989 ; Otoyol, rok prod. 1998.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 , w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 23.172,99 zł – Bank Śląski – kredyt obrotowy na działalność gosp. męża;  37.343,69 zł – Bank Śląski na zakup inwestycyjny autobusu. Są to kredyty na działalność gospod. prowadzoną przez męża.