Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto Sulejówek  www.sulejowek.pl
Biuro Rady Miasta
Dane
Poradnik Interesanta
Organy
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Rada Miasta
Komisje
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku
Referaty Urzędu Miasta
° Biuro Burmistrza Miasta
° Biuro Rady Miasta
° Referat Organizacyjny i Kontroli
° Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
° Urząd Stanu Cywilnego
° Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
° Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
° Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
° Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
° Referat Gospodarki Przestrzennej Miasta
° Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
° Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej
° Referat Podatków i Opłat Lokalnych
° Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
° Audytor Wewnętrzny
° Stanowisko ds. Oświaty
° Stanowisko ds. Polityki Informacyjnej Miasta
° Pełnomocnicy i koordynatorzy
Wybory
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Sesje Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Opinie pokontrolne
Audyt wewnętrzny
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Sprawozdania
Praca
Przetargi
Ogłoszenia
Inwestycje
Oferty inwestycyjne
Dane o środowisku
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Podstawa prawna
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Przydatne linki
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty Urzędu Miasta > Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy strona główna 

Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
 

 


Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy – pozyskiwanie środków pomocowych i pozabudżetowych na zadania realizowane przez Miasto, przygotowywanie dokumentacji  i wniosków w sprawie pozyskiwania środków, koordynacja realizacji projektów przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne, współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi przy wspólnej realizacji projektów, opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji Miasta we współpracy z komórkami organizacyjnymi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, przygotowywanie materiałów promocyjnych i ich rozpowszechnianie, organizowanie miejskich imprez kulturalnych we współpracy z koordynatorem ds. kultury i  z organizacjami pozarządowymi, koordynacja współpracy z miastami partnerskimi, inicjowanie kontaktów grup młodzieżowych, zawodowych, turystycznych, kulturalnych i gospodarczych między mieszkańcami miasta a mieszkańcami zaprzyjaźnionych miast, planowanie i przygotowywanie harmonogramu spotkań w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich instytucji kultury, prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na organizację masowych imprez kulturalnych i sportowych i ich kontrola, prowadzenie spraw związanych z dotowaniem zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji,  wypoczynku dzieci  i młodzieży, sportu   i rekreacji ruchowej, inspirowanie i wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia, wdrażanie  i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie rejestru instytucji kultury i ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 13:18:44, wprowadzający: Robert Zawadzki
wersja do druku