bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Sekretarz Miasta strona główna 

Sekretarz Miasta
 
 

 

 

 

               

Hanna Stefaniuk
Sekretarz Miasta
Telefon: (022) 76 06 230

 

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:

1)    monitorowanie przestrzegania zasad praworządności i gospodarności,

2)    nadzór nad opracowaniem, wprowadzaniem zmian i aktualizacją Regulaminów, Procedur i Instrukcji wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,

3)    monitorowanie i kontrola projektów uchwał kierowanych do Rady Miasta,

4)    inicjowanie tworzenia procedur informujących mieszkańców o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie oraz nadzór nad ich upowszechnianiem,

5)    podejmowanie działań mających na celu zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej, w tym właściwego przepływu informacji i obiegu dokumentów,

6)    nadzór merytoryczny nad wydawnictwami i publikacjami Urzędu oraz innymi źródłami przekazu oraz monitorowanie w mediach informacji dotyczących Miasta,

7)    inicjowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy Urzędu,

8)    nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy oraz prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw w Urzędzie,

9)    wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Burmistrza,

10) koordynacja doskonalenia kadr oraz dbanie o profesjonalny dobór pracowników poprzez otwarty, konkurencyjny nabór,

11) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, 

12) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,

13) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku niemożności ich doręczenia adresatowi w miejscu jego zamieszkania,

14) koordynacja oraz prowadzenie spraw Miasta wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających  z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:35:43 Informację zaktualizowano 2011-06-15 13:48:02, wprowadzający: Robert Zawadzki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl