bip.sulejowek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Sulejówek www.sulejowek.pl
Skarbnik Miasta strona główna 

Skarbnik Miasta
 

Anita Bielawska

Skarbnik Miasta
Telefon: (022) 76-06-212

 

 

Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

1)    pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Miasta,

2)    opracowanie uchwał w sprawie projektu budżetu Miasta oraz jego zmian,

3)    przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu oraz miejskim jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania projektu budżetu,

4)    nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo-Podatkowego w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta,

5)    nadzorowanie i analiza wykonywania budżetu Miasta przez Urząd i jednostki organizacyjne Miasta,

6)    nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta oraz bieżące informowanie Burmistrza o realizacji budżetu,

7)    terminowe  przekazywanie   sprawozdań  budżetowych  organom  Miasta i jednostkom nadrzędnym,

8)    nadzór nad służbami finansowo- księgowymi jednostek organizacyjnych miasta,

9)    nadzór finansowy nad zarządzaniem mieniem komunalnym,

10) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów i jej zmian,

11) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

12) przygotowywanie analiz finansowych wraz z wnioskami zgodnie z potrzebami i harmonogramem określonym przez Burmistrza,

13) inicjowanie zmian w zakresie prawidłowego funkcjonowania finansów,

14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 
Obowiązuje od: 2009-01-01   Data wprowadzenia informacji 2003-05-07 11:36:59 Informację zaktualizowano 2011-02-25 15:39:42, wprowadzający: Robert Zawadzki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sulejowek.pl